DISCLAIMER

Disclaimer:

Lees onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van de website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruikers die onze voorwaarden niet aanvaarden dienen de website onmiddellijk te verlaten. In het Supersports Privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop Supersports met uw gegevens die via onze website binnenkomen, omgaat. Deze website bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Supersports kan geen verzekering betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze website en de gegevens in andere landen of rechtsgebieden geven. Supersports kan de voorwaarden te allen tijde intrekken of wijzigen.

Intellectueel eigendom:

De gegevens op de website zijn het eigendom van Supersports. U mag de gegevens op deze website bekijken, kopiëren, uitprinten en verspreiden op voorwaarde dat u:

1. de materialen uitsluitend voor persoonlijke interne doeleinden gebruikt; gebruik voor openbare of handelsdoeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan.

2. de kopie van de gegevens voorziet van de volgende mededeling: ©2014 RedShark B.V.. Alle rechten voorbehouden.

De Supersports merknaam en het Supersports logo op deze website zijn handelsmerken van Supersports en zijn als zodanig geregistreerd.

Aansprakelijkheid:

Deze website is een etalage met algemene informatie voor bezoekers over Supersports en haar producten en diensten en zal regelmatig worden gewijzigd. Het is niet bedoeld als advies en dient niet te worden gezien als een aanbod om te kopen of te verkopen, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld. De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden veranderd. Supersports kan niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. Daartoe dient u contact met ons op te nemen om dit te verifiëren.

Supersports is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van de gegevens, dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, behoudens indien deze schade te wijten is aan Supersports door opzet of grove schuld.

De website kan links bevatten naar websites die buiten het www.supersports.nl  domein liggen. Supersports is niet verantwoordelijk voor deze websites. De links naar zulke websites worden aangebracht voor uw gemak en impliceren niet dat Supersports die websites of de inhoud daarvan ondersteunt.

Vertrouwelijkheid van uw informatie:

Supersports wenst via haar website geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen. Alle informatie die Supersports via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificeerbare informatie zoals uiteengezet in het Privacybeleid van Supersports, zal als NIET-VERTROUWELIJK worden beschouwd. Door het versturen van informatie aan Supersports via deze website of op een andere elektronische manier, verleent u aan Supersports een onbeperkte en onherroepelijke licentie om die informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen, uit te voeren en te distribueren, en staat het Supersports vrij die informatie, met inbegrip van alle daarin vervatte ideeën, kennis en technieken, kosteloos voor welk doel dan ook te gebruiken.

KvK-nummer: 24363875